Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LUGI Handboll
UNGDOM
Kallelse till Årsmöte LUGI Handboll 2018
2018-05-21 14:39
ÅRSMÖTE I LUGI HF

 

Välkommen till LUGI Handbolls årsmöte som hålls i Glasbollen, Sparbanken Skåne Arena, tisdagen den 19 juni kl 18.00.

Motioner inskickas till info@lugihandboll.se men senast den 5 juni -18.

Årsmöteshandlingarna erhålles vid Årsmötet.

 

Dagordning

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande.

 2. Fastställande av dagordning.

 3. Val av mötesordförande.

 4. Val av mötessekreterare.

 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.

 6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

 11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret.

 12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret.

 13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret.

 14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret.

 15. Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret.

 16. Fastställande av medlemsavgiften.

 17. Val av ordförande och ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret.

 18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor.

 19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14 dagar före mötet.

 20. Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas.


Nyhetsarkiv
Vill Du bli en i laget?2016-11-05 09:37
LUGI SUMMER CAMP 20162016-03-04 12:02
LUNDASPELEN TACKFEST2016-01-20 11:41
LAGFOTOGRAFERING 2015 2015-09-04 23:04
 
Diamantpartner
Guldpartners